OKINAWA : Heavenly Japan Part.2

มา Okinawa สถานที่ที่ต้องไปก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Okinawa Churaumi Aquarium ซึ่งอยู่ใน Ocean Expo Park เมือง Nakijin Village ตอนเหนือของเกาะ Okinawa